Trang chủ | Viettonkin JSC | FDI-Focused Consulting Firm

Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, giúp họ trở nên chủ động hơn trong việc nắm bắt môi trường đầu tư tại mỗi một thị trường mới, nhất là tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Cùng lúc đó, Viettonkin giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tại giữa khu vực đông Nam Á và các quốc gia khác trên toàn thế giới qua những gói dịch vụ công ty hiệu quả và sáng tạo.

Giải pháp của chúng tôi

Legal

slides-img
L arrow

Financial Services

slides-img
F arrow

Auditing & Assurance

slides-img
A arrow

Global Business Expansion

slides-img
G arrow

Global Company Incorporation

slides-img
G arrow

Accounting and Tax Services

slides-img
A arrow

Cách chúng tôi làm việc với khách hàng